Trang web “mailandhanoicity.net” là sở hữu, quản lý và/hoặc vận hành bởi Công ty địa ốc Phú Long, bên cung cấp dịch vụ. Việc truy cập và sử dụng thông tin, dịch vụ hoặc tài liệu trên trang web này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng dưới đây.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn thừa nhận và đồng ý với Điều khoản Sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web.

1. Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu và thông tin trên trang web này thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho bên cung cấp dịch vụ. Bạn không được sao chép, truyền tải, bán hoặc thương mại hóa bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cung cấp dịch vụ.

2. Hạn Chế về Deep Linking và Framing

Việc sử dụng Deep Linking và Framing trang web này mà không có sự đồng ý của bên cung cấp dịch vụ là hạn chế. Bạn cần đảm bảo có sự đồng ý bằng văn bản trước khi thực hiện các hoạt động này.

3. Trách Nhiệm và Sử Dụng Trang Web

Bạn chịu trách nhiệm đối với nội dung của truyền thông qua trang web và phải tuân thủ tất cả các quy định và luật lệ áp dụng. Bạn không được sử dụng trang web để mục đích bất hợp pháp và phải tuân thủ các quy định mạng kết nối.

4. Liên Kết đến Trang Web Khác

Bên cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào bạn truy cập thông qua trang web này và không đưa ra chứng nhận cho chúng. Bạn tự quyết định về tương tác với các trang web khác.

5. Phần Mềm/Plug-In của Bên Thứ Ba

Việc cài đặt phần mềm của bên thứ ba để truy cập thông tin trên trang web này là trách nhiệm của bạn. Bên cung cấp dịch vụ không đảm bảo về tính tiện dụng, chất lượng hoặc nguồn gốc của phần mềm đó.

6. Rủi Ro

Bạn chấp nhận rủi ro có thể xảy ra như mất dữ liệu, can thiệp trái phép, hoặc gián đoạn truy cập trang web do sự cố kỹ thuật.

7. Dịch Vụ Bên Thứ Ba

Mọi dịch vụ bên thứ ba truy cập qua trang web này đều không được đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm bởi bên cung cấp dịch vụ. Bạn phải tuân thủ điều khoản của bên thứ ba đó.

8. Luật Pháp và Thẩm Quyền

Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và sự thẩm quyền thuộc về Tòa án Thành phố Hà Nội.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi.